Provozní řád

Provozní řád cvičiště psů Veverská Bítýška

Provozní řád vznikl z potřeby obeznámit zejména nové členy, klienty a hosty se zvyklostmi a podmínkami, za kterých může cvičiště psů fungovat bez konfliktů.

Tento řád platí pro účastníky výcviku i hosty cvičiště.

Každý, kdo vstoupí do prostor cvičiště psů Veverská Bítýška je povinen řídit se tímto řádem.

 1. Vstup do areálu je povolen pouze účastníkům zařazených do výcvikových kurzů, včetně jejich doprovodu. Ostatním osobám je vstup povolen pouze s vědomím a povolením vedoucího výcviku.
 2. U dětí do 10 let je vstup na cvičiště povolen pouze v doprovodu dospělé osoby, která za dítě zodpovídá.
 3. V případě, že se chce účastník výcviku odhlásit z lekce výcviku, je povinný tak učinit nejpozději 48 hod. (dva dny) před začátkem lekce (lekce konající se pondělí až sobota) a 72 hod. (3 dny) před začátkem lekce (nedělní lekce). V případě nedodržení tohoto pravidla je lekce 100% účtována.
 4. Standardní délka lekce je 55 min, není-li předem dohodnuto jinak.
 5. Vstup na cvičiště je dovolen pouze zdravým psům, kteří nejeví známky nemoci a mají platné očkování minimálně proti vzteklině, parvoviróze, leptospiróze, psince a infekční hepatitidě. Každý pes musí být také řádně odčervený a odblešený. Psovod je povinen chránit svého psa očkováním před infekčními chorobami a dále řádně ochraňovat psa proti vnitřním a vnějším parazitům.
 6. Infekčně nemocní psi mají přísný zákaz vstupu na cvičiště.
 7. Pes může být vyloučen z výcviku, pokud projevuje příznaky onemocnění. Opětovné zařazení do společného výcviku je podmíněno veterinárním osvědčením o bezinfekčnosti. Pokud se podezření nemoci neprokáže, bude hodina nahrazena.
 8. Psovod zodpovídá za bezvadný fyzický a psychický stav svého psa při příchodu na cvičiště i v průběhu výcviku. Psovod má právo konzultovat s instruktorem výcviku jakékoliv nežádoucí chování nebo nestandardní zdravotní stav svého psa.
 9. Háravé feny mají přístup pouze po dohodě s vedoucím výcviku.
 10. Při výcviku je psovod povinen dbát pokynů vedoucího výcviku. Nikdo jiný není oprávněn do výcviku zasahovat.
 11. Výcvik se provádí tak, aby neodporoval zákonu na ochranu zvířat, fyzické trestání psů není dovoleno.
 12. V případě nevhodného chování a hrubého zacházení se psem má vedoucí výcviku právo vykázat kohokoliv z prostor cvičiště a může i vyloučit psovoda z výcviku bez nároku na refundaci.
 13. Volné pobíhání psů po cvičišti je možné pouze se souhlasem vedoucího výcviku a vždy pod dozorem majitele!
 14. U agresivních jedinců je nutné používání náhubků.
 15. Psovod je povinen mít psa vždy pod svým dohledem. Za svého psa vždy zodpovídá psovod, nikoliv cvičiště. Za veškeré škody způsobené psem na cvičišti odpovídá a škodu hradí psovod. Jedná se o objektivní odpovědnost, která vyplývá z občanského zákoníku, ustanovení § 2933.
 16. Každý psovod má povinnost neprodleně uklízet výkaly po svém psu v rámci prostor cvičiště.
 17. Osoby doprovázející psovoda na cvičiště se musí chovat tak, aby nenarušovaly výcvik nebo probíhající akci, nesmí ničit vybavení cvičiště.
 18. Vstupní branku každý návštěvník zajistí vždy tak, aby nedošlo k nekontrolovanému průchodu psa/psů.
 19. Každý návštěvník cvičiště je povinen seznámit se prokazatelně s tímto provozním řádem, což stvrdí svým podpisem a dodržovat jej.

Podmínky využívání předplacených lekcí (permanentek)

 1. Případné odhlášení z lekce výcviku je účastník povinný učinit nejpozději 48 hod. (dva dny) před začátkem lekce (platí pro lekce konající se pondělí až sobota), 60 hod. (3 dny) nedělní lekce. V případě nedodržení tohoto pravidla je lekce standardně účtována 100% z ceny lekce.
 2. Délka jedné lekce je 55 min.
 3. Počet předplacených lekcí na permanentce je 10.
 4. Platnost permanentky je 4 měsíce od zakoupení.
 5. Cvičiště si vyhrazuje právo změnit dobu, nebo den konání výcviku (např. z kapacitních důvodů, změně počasí apod.)
 6. Aktuální ceník je umístěn zde.

 

Tento Provozní řád cvičiště psů Veverská Bítýška je platný od 12. září 2020.

 

Napsat komentář